top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAleksandra Grącka

Szekspirowska "Kochanka"


Miłość u Szekspira rozpala, zniewala, odurza, a czasem rozczarowuje. Niezależnie jaką formę przybiera znajduje jedno z czołowych rozwinięć akcji jego utworów. Na jakim miejscu stawiamy ją przy podejmowaniu decyzji w dzisiejszych czasach? Czy ma ona jeszcze dla nas jakiekolwiek znaczenie? Czy nas definiuje i otwiera oczy czy raczej nas zaślepia i blokuje?


Inspirując się komedią „Poskromienie złośnicy” Williama Shakespeare'a oraz własnymi doświadczeniami podejmuje się stworzenia mocnej metafory przejścia, która w moim performance'ie zostaje zamknięta w tysiącu jajkach i jednej prawdziwej miłości.

Tytułowa kochanka, która próbuje połączyć miłość do mężczyzny jej życia z miłością do twórczości. W swoim życiu ślubowała całkowite oddanie się pracy, była bezkompromisowa, zdobywała swoje cele i liczyło się dla niej tylko to co twórcze, reszta wydawała się tylko potrzebna do przeżycia i zaspokojenia potrzeb. W najmniej oczekiwanym momencie, pojawia się w jej życiu mężczyzna, który oczyszcza jej drogę i postanawia ją zdobyć. Jak pogodzić ze sobą dwa śluby, które są od siebie tak różne? Czy pozwalamy sobie pomóc, jeżeli ktoś dostrzega nas takich, jacy jesteśmy naprawdę? Czy bariera pomiędzy miłością, a pracą twórczą może umacniać relacje, a nie je burzyć? Jak długą i bolesną drogę musimy przejść, żeby odnaleźć spokój? Jak bardzo staramy się dzisiaj być kimś, kim tak naprawdę nie jesteśmy?

Czy docenimy to, że ktoś zdołał otoczyć nas miłością mimo bagażu dźwiganego na naszych barkach i gruntu palącego nam się pod stopami?


To tylko jedne z wielu pytań, które pragnę poruszyć w moim nowym performance'ie, którego premiera odbędzie się

28 lipca o godzinie 16:00 w Teatrze w Oknie w Gdańsku na Ul.Długiej w ramach Festiwalu Szekspirowskiego w nurcie alternatywnym konkursu SzekspirOff.

Na scenie towarzyszyć będzie mi po raz pierwszy mój mąż - Dawid Baczyński, któremu już w tym momencie dziękuję za zaufanie i wsparcie.

Poniżej zamieszczam link, który odeśle wszystkich do oficjalnej strony z biletami.


http://festiwalszekspirowski.pl/pl/szekspiroff-kto-wystapi-na-festiwalu/?fbclid=IwAR27PYuTSPrN3Z301tYS00mTGdKyBHuk5-z1YlZqD0Vw1iXzk2mBOs9-4I0


"Kochanka"

koncepcja Aleksandra Grącka - Baczyńska

wykonanie Aleksandra Grącka - Baczyńska i Dawid Baczyński

muzyka. Marcin Pawlukiewicz


czas trwania 30 minut

fragment "Poskromienia złośnicy" Williama Shakespeare'a w przekładzie Stanisława Barańczaka


Od dziś zaczynam odliczanie do mojego kolejnego ślubu.

Zostało już tylko 7 dni <3


Fot. Bartłomiej Gąsior


ANG


The Lover from Shakespeare


Love in Shakespeare fires up, captivates, befuddles but sometimes disappoints.

Regardless of what form it takes, it finds one of the leading expanding in the action of his works.

Where do we put it in making decisions these days? Does it still matter to us?

Does it define and open our eyes or rather blind and block us?


Inspired by comedy "TheTaming of the Shrew" from William Shakespeare and my own experiences, I undertake creation of a strong metaphor of the transition which is closed in my performance in thousand eggs and one true love.

The titled „lover” tries to connect love to the man of her life with love for creativity. In her life, she vowed to be totally devoted to work, she was uncompromising, she was gaining her goals and only what was creative counted for her, the rest seemed only needed for survival and satisfaction of needs. In the least expected moment, a man appears in her life who cleans her way and decides to get her. How to reconcile two weddings that are so different from each other? Do we allow ourselves to help if someone sees us like we really are? Can the barrier between love and creative work strengthen relations rather than destroy them? How long and painful way do we have to go to find peace? How much do we try to be someone today, who we really are not?

Will we appreciate the fact that someone managed to surround us with love despite the luggage carried on our shoulders and the ground burning under our feet?


This is just one of many questions that I want to touch in my new performance,which premiere will take place July 28 at 4:00 pm at the Theater in Window in Gdańsk on Długa Street,

as part of the Shakespeare Festival in the alternative trend of the Shakespeare competition.

I will be accompanied on the stage for the first time by my husband - Dawid Baczyński, whom I already want to thank for his trust and support.

Below is a link that will send you to the official site with tickets:"The Lover"

Concept of Aleksandra Grącka - Baczyńska

Perform by: Aleksandra Grącka – Baczyńska and Dawid Baczyński

Sound design: Marcin Pawlukiewicz

Duration: 30 minutes

Fragment from " TheTaming of the Shrew" by William Shakespeare in a translation by Stanisław Barańczak

From now on I start the countdown to my next wedding.

Only 7 days left <3


134 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

THE CLEANER

Kommentare


bottom of page